Združenie


Občianské združenie SOLAR Hvezdáreň Senec

Dlhá 24/F, 903 01 Senec

___________________________________________________

S T A N O V Y

občianskeho združenia

SOLAR Hvezdáreň Senec

Tento návrh stanov občianskeho združenia – SOLAR Hvezdáreň Senec – bol schválený na zasadnutí valného zhromaždenia tohto občianskeho  združenia, ktoré sa konalo dňa 31. 10. 2012 v Senci.

 

 

Článok 1

 

Základné ustanovenia

 1. Názov občianskeho združenia je SOLAR Hvezdáreň Senec.
 2. Sídlom združenia je: Dlhá 24/F, 903 01 Senec

 

Článok 2

 

Cieľ a činnosť

 1. Cieľom združenia SOLAR Hvezdáreň Senec je príprava, koordinácia, realizácia a propagácia astronomických pozorovaní Slnka respektíve objektov slnečnej sústavy medzi mládežou a neodbornou verejnosťou, a tým podpora rozvoja tohto odvetvia astronómie.
 2. Pri naplňovaní cieľa združenia SOLAR Hvezdáreň Senec uskutočňuje najmä:

a./ rozvoj astronómie a prírodných vied, so špeciálnym dôrazom na výučbu a výchovu mládeže

b./ prípravu a podporu výučby astronómie v školských a mimoškolských zariadeniach

c./ nadväzovanie a rozvíjanie kontaktov s domácimi a zahraničnými organizáciami rovnakého alebo podobného zamerania či záujmu

d./ organizovanie stretnutí, seminárov, konferencií a programov, realizáciu projektov súvisiacich so zameraním a cieľmi združenia a prispievajúcich k jej prezentovaniu, publikovaniu a propagácii jeho činnosti

e./ pripravovanie a vydávanie účelových neziskových publikácií, brožúr, manuálov a informačných materiálov pre jednotlivcov, odborníkov i verejnosť

f./ rôzne druhy programov, projektov, výuky a vzdelávania, prednáškovú a osvetovú činnosť v súlade s cieľmi združenia

g./ aktivity zamerané na rozvoj amatérskej astronómie

h./ aktivity spojené s organizáciou a realizáciou astronomických expedícií za zatmením Slnka a Mesiaca

i./ aktivity spojené s organizáciou a koordináciou rôznych vedeckých výskumov.

 

Článok 3

 

Členstvo

 1. Členom združenia môže byť fyzická aj právnická osoba, ktorá súhlasí so stanovami a cieľmi združenia.
 2. O prijatí za člena združenia rozhoduje na základe písomnej prihlášky predsedníctvo združenia.
 3. Členstvo vzniká dňom prijatia za člena združenia.
 4. Zánik členstva:

a./ vystúpením členstvo zaniká dňom doručenia písomného oznámenia člena o vystúpení zo združenia predsedníctvu

b./ vylúčením – členstvo zaniká dňom rozhodnutia predsedníctva o vylúčení, pričom dôvodom pre vylúčenie môže byť závažné porušenie stanov združenia, ako aj skutočnosť, že sa člen bez závažného dôvodu nezúčastňuje činnosti združenia

c./ úmrtím člena

d./ zánikom združenia.

 

Článok 4

 

Práva a povinnosti člena

 1. Člen má právo najmä:

a./ podieľať sa na činnosti združenia

b./ voliť a byť volený do orgánov združenia

c./ obracať sa na orgány združenia s podnetmi a sťažnosťami a žiadať ich o stanovisko

d./ byť informovaný o rozhodnutiach orgánov združenia podávať návrhy na zmeny vnútorného poriadku a stanov

e./ požívať výhody a zľavy stanovené vnútorným poriadkom združenia pri splnení stanovených podmienok

 1. Povinnosti člena sú najmä:

a./ dodržiavať stanovy združenia

b./ plniť uznesenia orgánov združenia

c./ aktívne sa podieľať na činnosti združenia a vykonávať zverené funkcie podľa svojich najlepších možností, schopností a zdravotného stavu

 

Článok 5

 

Orgány združenia

 1. Orgánmi združenia SOLAR Hvezdáreň Senec sú:

a./ valné zhromaždenie

b./ predsedníctvo

c./ štatutárny orgán

d./ revízna komisia.

 

Článok 6

 

Valné zhromaždenie

 1. Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom združenia a je utvorené zo všetkých členov združenia.
 2. Valné zhromaždenie najmä:

a./ schvaľuje stanovy združenia, ich zmeny, doplnky

b./ volí a odvoláva členov predsedníctva

c./ volí a odvoláva členov revíznej komisie

d./ schvaľuje rozpočet a správu o hospodárení

e./ schvaľuje plán činnosti a výročnú správu

f./ rozhoduje o zrušení združenia alebo o zlúčení združenia s iným združením

 1. Zasadnutie valného zhromaždenia zvoláva predsedníctvo podľa potreby. Predsedníctvo zvolá valné zhromaždenie, ak o to požiada najmenej tretina členov združenia. Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov. Valné zhromaždenie rozhoduje nadpolovičnou väčšinou prítomných členov. Pri rozhodovaní o zániku združenia alebo spôsobe, akým bude naložené s jeho majetkom, rozhoduje valné zhromaždenie trojpätinovou väčšinou prítomných členov. V odôvodnených prípadoch môže rozhodnúť predsedníctvo o inom spôsobe hlasovania valného zhromaždenia.

 

Článok 7

 

Predsedníctvo

 1. Predsedníctvo je výkonným orgánom združenia, ktorý je za svoju činnosť zodpovedný valnému zhromaždeniu. Riadi činnosť združenia v období medzi zasadnutiami valného zhromaždenia.
 2. Predsedníctvo má najmenej troch členov, ktorých funkčné obdobie je na dobu neurčitú a to jeho rokovania zvoláva a riadi predseda. Predsedníctvo je uznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jeho členov. Predsedníctvo rozhoduje nadpolovičnou väčšinou prítomných členov.
 3. Predsedníctvo najmä:

a./ volí spomedzi svojich členov a odvoláva predsedu a podpredsedu

b./ riadi a zabezpečuje činnosť združenia

c./ zvoláva a obsahovo pripravuje rokovania valného zhromaždenia

d./ vypracováva plán činnosti a správu o činnosti, návrh rozpočtu a správu o hospodárení združenia

e./ rozhoduje o prijatí a vylúčení člena združenia

f./ rozhoduje o vytvorení organizačných útvarov a organizačnej štruktúre združenia

g./ rozhoduje o zrušení alebo zlúčení združenia s iným združením, ak sa valné zhromaždenie nezíde do dvoch mesiacov, aby rozhodlo o zrušení alebo rozdelení

h./ ustanovuje likvidátora v prípade likvidácie združenia

 1. Predsedníctvo môže na zabezpečenie svojej činnosti a činnosti združenia:

a./ zriaďovať sekretariát alebo kanceláriu

b./ ustanovovať sekretára, riaditeľa, manažéra, ktorí môžu byť v pracovnom pomere

c./ ustanovovať pracovné skupiny a tímy na zabezpečenie úloh a činnosti združenia, ktorých členovia môžu byť v pracovnom pomere

d./ zriaďovať organizačné útvary a účelové zariadenia na zabezpečenie úloh v súlade s cieľom združenia

e./ ustanoviť poradný zbor

 

Článok 8

 

Štatutárny orgán

 1. Štatutárnym orgánom združenia SOLAR Hvezdáreň Senec je predseda, ktorý zastupuje združenie navonok.V neprítomnosti predsedu a z jeho poverenia ho v stanovenom rozsahu zastupuje podpredseda.
 2. Predseda zvoláva a riadi zasadnutia predsedníctva.

 

Článok 9

 

Revízna komisia

 1. Revízna komisia je kontrolným orgánom združenia, ktorá za svoju činnosť zodpovedá valnému zhromaždeniu.
 1. Revízna komisia má najmenej troch členov, ktorí spomedzi seba volia predsedu. Jej rokovanie zvoláva a riadi predseda. Revízna komisia je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov. Rozhodnutia prijíma nadpolovičnou väčšinou prítomných členov.
 1. Revízna komisia najmä:

a./ kontroluje hospodárenie združenia, upozorňuje predsedníctvo na nedostatky a navrhuje mu riešenia na ich odstránenie,

b./ kontroluje dodržiavanie stanov a vnútorného poriadku.

 

Článok 10

 

Hospodárenie združenia

 1. Združenie hospodári s hnuteľným i nehnuteľným majetkom.
 2. Zdrojmi majetku sú:

a./ zápisné a členské príspevky,

b./ príspevky, dary, dotácie a granty od fyzických a právnických osôb,

c./ výnosy majetku,

d./ príjmy činností pri naplňovaní cieľov združenia,

e./ príjmy z iných zákonných zdrojov.

 1. Hospodárenie združenia sa uskutočňuje podľa schváleného rozpočtu. Za hospodárenie zodpovedá predsedníctvo.

 

Článok 11

 

Zánik združenia

 1. Združenie zaniká dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným združením.
 2. Ak zaniká združenie rozpustením, predsedníctvo ustanoví likvidátora a spôsob akým sa naloží s majetkom združenia.
 1. Pri likvidácii združenia sa uhradia všetky pohľadávky združenia.

 

Článok 12

 

Záverečné ustanovenia

 1. Stanovy nadobúdajú účinnosť dňom schválenia valným zhromaždením.

 

 

V Senci dňa 31. 10. 2012