Výtvarná a vedomostná súťaž


SLOVENSKÁ ÚSTREDNÁ HVEZDÁREŇ V HURBANOVE V SPOLUPRÁCI S HVEZDÁRŇAMI, OKRESNÝMI ASTRONOMICKÝMI KABINETMI, CENTRAMI VOĽNÉHO ČASU   A REGIONÁLNYMI OSVETOVÝMI STREDISKAMI

Vyhlasujú  XXXVIII. ročník celoslovenskej výtvarnej súťaže         

 

VESMÍR OČAMI DETÍ

 

Súťaž prebehne v dvoch etapách:

1. etapa – okresné kolá (spádová oblasť)

2. etapa – celoslovenské kolo

 

Podmienky súťaže:

Súťažiť sa bude v piatich kategóriách:

 1. kategória – materské školy
 2. kategória – 0. – 4. ročník ZŠ
 3. kategória – 5. – 9. ročník ZŠ, 1.- 4. ročník osemročného gymnázia
 4. kategória – základné umelecké školy, prípravné štúdium ZUŠ a 0. – 4. ročník ZŠ
 5. kategória – základné umelecké školy – 5. – 9. ročník ZŠ

 

Do súťaže je možné poslať výkresy spracované ľubovoľnou technikou (okrem 3D) vo formáte maximálne A2.

Na zadnú stranu práce je potrebné čitateľne paličkovým písmom napísať názov práce, meno autora, jeho vek, kategóriu, triedu a meno vyučujúceho. Vzor na vyplnenie zadnej strany výkresu sa nachádza: https://www.suh.sk/organizujeme/sutaze/vesmir-ocami-deti/  Každá práca musí byť označená pečiatkou školy, pričom škola môže zaslať maximálne 10 prác z jednej kategórie. Prosíme súťažiacich, aby práce nepaspartovali a aby výkresy neposielali stočené v rolke, nakoľko stočením sa  znehodnocujú.

V súťaži budú hodnotené len práce jednotlivcov.

Výkresy sa stávajú majetkom vyhlasovateľa.

Do celoslovenského kola vyberie okresná porota z každej kategórie 5 prác a organizátor okresného kola ich doručí so zoznamom zúčastnených škôl do konca apríla 2023 do Slovenskej ústrednej hvezdárne v Hurbanove. Zasadnutie poroty celoslovenského kola sa bude konať v prvej polovici mája 2023.

Práce, ktoré neboli hodnotené v okresnom kole, nebudú zaradené do celoslovenského kola.

Zoznam organizátorov okresných kôl súťaže: https://www.suh.sk/organizatori-okresnych-kol-vod/

Výstava víťazných prác celoslovenského kola bude inštalovaná v priestoroch Slovenskej ústrednej hvezdárne v Hurbanove a potom podľa požiadaviek v astronomických a kultúrnych zariadeniach na Slovensku. Virtuálna výstava víťazných prác bude zverejnená na stránke www.suh.sk.

 

Súťažné práce v 1. etape posielajte výhradne organizátorom okresných kôl do 31. marca 2023 na adresu:

SOLAR Hvezdáreň Senec
Dlhá 24/F 903 01 Senec
tel: 0918 622 210
                             

 

Občianske združenie SOLAR Hvezdáreň Senec  Dlhá 24/F, 903 01 Senec

33. ročník celoslovenskej vedomostnej súťaže

 

Čo vieš o hviezdach?

 

Vyhlasovateľ: Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove

Organizátor I. okresné kolo: SOLAR Hvezdáreň Senec

Termín: 24. marec 2023 o 11:00h

Miesto konania: Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským A. Molnára Szencziho – Szenczi Molnár Albert Alapiskola

Adresa: Nám. Alberta Molnára 2 , 90301 Senec

 

Registrácia súťažiacich:     email: cvoh@solarastronomy.sk

Uviesť celé meno súťažiaceho, kategória súťaže, názov a adresa školy,
telefonický kontakt na učiteľa alebo sprevádzajúcu osobu.

Termín registrácie: do 10. marca 2023

Súťažiť sa bude v troch kategóriách:

 1. kategória– žiaci základných škôl 4.- 6. ročník a 1. ročník 8 – ročného gymnázia
 2. kategória– žiaci základných škôl 7.- 9. ročník; 2.- 4. ročník 8 – ročného gymnázia a 1. ročník 5 – ročného gymnázia
 3. kategória– žiaci stredných škôl, gymnázií, 5.- 8. ročník 8 – ročného gymnázia a 2. – 5. ročník 5 – ročného gymnázia

 

Súťaž je určená pre jednotlivcov, všetkých záujemcov o astronómiu. Obsahovú náplň budú tvoriť otázky z nasledujúcich okruhov: všeobecná astronómia, astrofyzika, história astronómie, slnečná sústava, astronomické prístroje, využitie kozmonautických prostriedkov v astronómii.

Porota: členovia združenia SOLAR Hvezdáreň Senec

Priebeh súťaže:  1. Riešenie písomných úloh a príkladov v počte 5 – 10

 1. Riešenie „slepej“ hviezdnej mapy
  Trvanie súťaže: cca 60min, vyhodnotenie: cca 30min

Informácie:     Všetky potrebné informácie nájdete v dokumente Štatút 33. ročníka celoslovenskej vedomostnej súťaže „Čo vieš o hviezdach?“

   

Štatút 33. ročníka celoslovenskej vedomostnej súťaže

Čo vieš o hviezdach?

 

 

Vyhlasovateľ: Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove v spolupráci s hvezdárňami a planetáriami, astronomickými kabinetmi, osvetovými strediskami, centrami voľného času a regionálnymi kultúrnymi centrami

 

Podmienky: Súťažiť sa bude v troch kategóriách:

 1. kategória– žiaci základných škôl 4.- 6. ročník a 1. ročník 8 – ročného gymnázia
 2. kategória– žiaci základných škôl 7.- 9. ročník; 2.- 4. ročník 8 – ročného gymnázia a 1. ročník 5 – ročného gymnázia
 3. kategória– žiaci stredných škôl, gymnázií, 5.- 8. ročník 8 – ročného gymnázia a 2. – 5. ročník 5 – ročného gymnázia

 

Súťaž je určená pre jednotlivcov, všetkých záujemcov o astronómiu. Obsahovú náplň budú tvoriť otázky z nasledujúcich okruhov: všeobecná astronómia, astrofyzika, história astronómie, slnečná sústava, astronomické prístroje, využitie kozmonautických prostriedkov v astronómii.

 

Priebeh súťaže:

Súťaž bude trojstupňová:

 1. Okresné, resp. regionálne kolá

Organizačne zabezpečia:

hvezdárne, astronomické kabinety, osvetové strediská, centrá voľného času, regionálne kultúrne centrá

 

 1. Krajské kolá

Organizačne zabezpečia:

Slovenská ústredná hvezdáreň Hurbanovo – Nitriansky kraj

Slovenská ústredná hvezdáreň Hurbanovo – Bratislavský kraj

Hvezdáreň a planetárium M. R. Štefánika Hlohovec – Trnavský kraj

Hvezdáreň v Partizánskom – Trenčiansky kraj

Krajská hvezdáreň v Žiline – Žilinský kraj

Hvezdáreň v Banskej Bystrici organizačná súčasť KHaP M. Hella  v Žiari nad Hronom – Banskobystrický kraj

Zemplínske kultúrne centrum a hvezdáreň  Michalovce – Košický kraj

Hvezdáreň a planetárium v Prešove – Prešovský kraj

 

III. Celoslovenské kolo

Organizačne zabezpečí Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove

Postupový kľúč:

Do krajských kôl budú postupovať jednotlivci umiestnení na 1. až 3. mieste v okresných resp. regionálnych kolách. Do celoslovenského kola budú postupovať umiestnení na 1. až 3. mieste v krajských kolách.

Porota:

 1. Pre okresné kolá menuje porotu organizátor okresného kola v príslušnom okrese.
 2. Pre krajské kolá menuje minimálne trojčlennú porotu organizátor krajského kola v príslušnom kraji pre každú kategóriu zvlášť.
 3. Pre celoslovenské kolo menuje päťčlennú porotu generálny riaditeľ Slovenskej ústrednej hvezdárne v Hurbanove pre každú kategóriu zvlášť.

 

Kompetencie poroty:

Porota hodnotí odpovede jednotlivých súťažiacich podľa bodového systému, ktorý odsúhlasila na základe návrhov organizátorov príslušných kôl súťaže. Kontroluje správnosť zadaných úloh a po konzultácii s organizátorom príslušného kola ich schvaľuje. Vyhlasuje víťazov súťaže.

 

Termíny:            

Okresné kolo: do konca marca 2023 (presný termín vyhlasuje okresný organizátor) 

Krajské kolo: do konca apríla 2023 (presný termín a miesto konania bude oznámený na okresnom kole)

Celoslovenské kolo: Presný termín a miesto konania finále oznámi SÚH organizátorom krajských kôl najneskôr do konca marca 2023.

 

Tieto termíny sú záväzné pre všetkých organizátorov!

 

Ceny:                     Ceny pre všetky kategórie a kolá zabezpečia organizátori príslušných kôl.

 

Priebeh súťaže:

Okresné resp. regionálne kolo

pozostáva z dvoch, eventuálne troch nezávislých častí:

 1. Riešenie písomných úloh a príkladov v počte 5 – 10
 2. Riešenie „slepej“ hviezdnej mapy
 3. Ústne kolo

Priebeh okresného kola je v plnej kompetencii okresných organizátorov.

 

Krajské kolo

pozostáva z dvoch, eventuálne troch nezávislých častí:

 1. Riešenie písomných úloh a príkladov v počte 5 – 10
 2. Riešenie „slepej“ hviezdnej mapy
 3. Ústne kolo

Priebeh krajského kola je v plnej kompetencii krajských organizátorov.

 

Celoslovenské kolo

pozostáva zo štyroch nezávislých častí:

 1. Riešenie písomných úloh a príkladov v počte 3 – 10
 2. Riešenie „slepej“ hviezdnej mapy
 3. Riešenie testu z histórie astronómie
 4. Ústne kolo

Mimosúťažné úlohy v planetáriu zamerané na orientáciu na oblohe (v prípade dostupnosti planetária)

 

Z rozhodnutia poroty môže byť niektorá časť redukovaná v závislosti od náročnosti úloh.

 

Zadávanie úloh:

Úlohy do jednotlivých kôl navrhujú ich organizátori a schvaľuje ich porota v príslušnom kole.

 

Ubytovanie a doprava:

Pre okresné a krajské kolá sa ubytovanie pre súťažiacich nezabezpečuje, rozhodnutie o náhrade cestovných výdavkov je plne v kompetencii organizátorov okresných a krajských kôl.

Na celoslovenskom  kole bude pre súťažiacich a doprevádzajúcu osobu zabezpečené ubytovanie na základe formulára, ktorý súťažiaci obdrží na krajskom kole. Stravovanie organizátor nezabezpečuje.

Cestovné lístky Železníc Slovenskej republiky (ŽSR) zabezpečí organizátor súťaže len pre doprevádzajúcu  osobu na základe formulára, ktorý súťažiaci obdrží na krajskom kole. Každé dieťa môže doprevádzať len jdna osoba.

Cestovné lístky pre súťažiacich organizátor nezabezpečuje, nakoľko súťažiaci (žiaci a študenti) majú nárok na bezplatné cestovné lístky prostredníctvom ŽSR. Pre tento účel je potrebné si vopred na ŽSR vybaviť preukaz        pre žiakov a študentov a v dostatočnom časovom predstihu si zabezpečiť bezplatný cestovný lístok.